Paola Riosa, dr.med.

Histria Medic Paola Riosa

Mr.sc. Paola Riosa, dr.med., spec. neurologije, stručna suradnica u Histria Medicu

Rođena je 1967. g. u Puli, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1991. god. Od 1993. do 1999. god. radila je na Hitnoj pomoći u Puli.
U prosincu 1999. god. dobiva specijalizaciju iz neurologije i zapošljava se na odjelu Neurologije Opće bolnice Pula gdje od tada do danas neprekidno radi. Specijalistički staž obavila je dvije godine na Neurologiji Opće bolnice Pula, a druge dvije na Klinici za neurologiju KBC Rijeka gdje je u veljači 2004. god. položila specijalistički ispit i stekla titulu specijaliste neurologije.
Godine 2005. pohađala je i završila Tečaj iz ekstrakranijskog i transkranijskog dopplera krvnih žila vrata.
Godine 2008. upisala je dvogodišnji poslijediplomski znanstveni studij “Biomedicina” pri Sveučilištu u Rijeci. Završnim radom i obranom teme “Značaj color dopplera karotidnih arterija u pacijenata sa šećernom bolešću tipa 2” stekla je znanstvenu titulu magistra znanosti.
Godine 2019., nakon dvadeset godina neprekidnog rada u struci, stekla je titulu subspecijaliste neurologa iz područja neurodegenerativnih bolesti.

Danas radi pretežno u polikliničkoj službi neurološke djelatnosti i bavi se uglavnom obradom glavobolja, neurodegenerativnim bolestima te color doppler dijagnostikom.

Scroll to Top